Algemene voorwaarden M'lissa

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking tot alle diensten, overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen met M'lissa, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door M'lissa erkend.
1.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.4 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door M'lissa.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden M'lissa eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door M'lissa of een door M'lissa verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 7 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn M'lissa en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van M'lissa gelden niet automatisch dit geldt ook voor nabestellingen.
2.5 M'lissa kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 M'lissa garandeert dat prijsverhogingen niet tot stand komen tijdens een bestelproces, deze zullen pas gelden bij een volgende bestelling. Echter als de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling en/of bepaling, zal deze wel doorgevoerd moeten worden bij de lopende bestelling.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering/levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal M'lissa bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Echter streven wij er naar bestellingen binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling 
kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
 consument binnen 1 maand na
 plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Ontvangen items kunnen binnen 14 dagen retour worden gezonden. De kosten voor het retour zenden van producten zijn voor de koper van het product. Wij kunnen alleen het aankoopbedrag van het product retour overmaken als de lipstick geen gebruikssporen bevat. Wanneer de koper een product retour wil zenden stuurt deze een mail naar sales@mlissa.com. M'lissa stuurt dan een herroepingsformulier en verdere instructies via e-mail.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop M'lissa geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij
M'lissa en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
5.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat M'lissa de verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door M'lissa niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6. Garantie

6.1 M'lissa garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door 
partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van M'lissa komt overeen met de
 fabrieksgarantietermijn. M'lissa is echter nimmer verantwoordelijk voor
 de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing 
door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de
 toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of 
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending
aan M'lissa) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan M'lissa. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan M'lissa schriftelijk te
 worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)
en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
 beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of
 doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot
 reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door M'lissa gegrond worden bevonden, zal M'lissa naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
 afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid van M'lissa en mitsdien het bedrag der 
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van M'lissa voor enige andere
 vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade 
of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens M'lissa in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of
bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de
 geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen
van M'lissa en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van 
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7. Betaling
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels iDeal of Bancontact via de webshop plaats te vinden, alvorens de bestelling wordt verzonden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van alle door M'lissa aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft eigendom van M'lissa zolang de afnemer de vorderingen van M'lissa uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan. En ook wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van de wettelijke retour zendtermijn van 14 dagen.

Artikel 9. Privacy
9.1 M'lissa respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door M'lissa niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van M'lissa kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen M'lissa (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van M'lissa. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.M'lissa is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van M'lissa, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. M'lissa is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
9.3 M'lissa verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online- bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor M'lissa geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door M'lissa geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, etc., uitsluitend bij M'lissa en/of haar leveranciers.
10.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. 

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van M'lissa is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Geschillen
12.1 De afnemer kan zich met vragen of klachten richten tot sales@mlissa.com. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
12.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.